home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe PMR-1_22 z dnia 4 kwietnia 2022 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych i podstawek TO39 – 8 pin

Zapytanie ofertowe PMR-1_22 z dnia 4 kwietnia 2022 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych i podstawek TO39 – 8 pin

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe (akronim PEMIR)” wybranego w ramach 4. Konkursu Programu Współpraca Polska – Turcja współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr. Umowy: POLTUR4/PEMIR/2/2021 Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodziarek termoelektrycznych 1TE oraz podstawek TO39 – 8 pin, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:

8 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy EXW Incoterms2020. Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego w miejscu wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład itp.).

 

Termin składania ofert – 8 kwietnia 2022 r.

 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zamawiający załącza Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji polskiej oraz angielskiej.

UWAGA!

W dniu 8 kwietnia 2022 r. Zamawiający dokonał zmiany treści Zapytania Ofertowego, zgodnie z załączoną listą zmian. W związku z dokonanymi zmianami, Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 13 kwietnia 2022 r.