home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe numer SDM-WG/8 z dnia 27 października 2020 r. na dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych

Zapytanie ofertowe numer SDM-WG/8 z dnia 27 października 2020 r. na dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia dostawcy towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „„Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych, którego szczegółowy opis znajduję się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:
8 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Termin składania ofert:
 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 3 listopada 2020 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zamawiający załącza Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji angielskiej oraz polskiej.