home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ-5_21 z dnia 18 lutego 2021 r. na dostawę systemu do automatycznego wymywania warstw metalicznych i półprzewodnikowych do siedziby Zamawiającego zmienione w dniu 25.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-5_21 z dnia 18 lutego 2021 r. na dostawę systemu do automatycznego wymywania warstw metalicznych i półprzewodnikowych do siedziby Zamawiającego zmienione w dniu 25.02.2021 r.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem rozruchowym pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu “Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa systemu do automatycznego wymywania warstw metalicznych i półprzewodnikowych do siedziby Zamawiającego, według Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz szkolenie pracowników w zakresie wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

  • Termin składania ofert
    • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 marca 2021 r.
    • Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin realizacji Zamówienia: 26 tygodni od dnia podpisania umowy.

Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego oraz bieżący, aktualny stan dokumentacji Zapytania Ofertowego będzie publikował  na przedmiotowej stronie.

W dniu 25 lutego 2021 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego zgodnie z listą zmian zawartą w pliku: lista zmian_list of changes_25022021. Zmieniane pliki zostały opatrzone data zmainy. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 3 marca 2021 r.

„Wdrożenie opracowanej w ramach projektu “Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozstrzygnięcie:

Najlepszą ofertę złożył:

Oferta z dnia 2 marca po negocjacjach  – cena: 41000,00 euro netto