home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ-3_21 z dnia 5 lutego 2021 r. dotyczące dostawy systemu trawiarki jonowej w ramach stanowiska do trawienia jonowego warstw zmienione w dniu 10 lutego 2021 r.

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-3_21 z dnia 5 lutego 2021 r. dotyczące dostawy systemu trawiarki jonowej w ramach stanowiska do trawienia jonowego warstw zmienione w dniu 10 lutego 2021 r.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z montażem,  uruchomieniem i szkoleniem rozruchowym pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu trawiarki jonowej w ramach stanowiska do trawienia jonowego warstw do siedziby Zamawiającego, wg. Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zamówienia.

Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego oraz bieżący, aktualny stan dokumentacji Zapytania Ofertowego będzie publikował na przedmiotowej stronie

Link do ogłoszenia na BAzie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/30763

Termin realizacji Zamówienia: do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Kod według Wspólnego słownika zamówień (CPV)
38810000-6 – Urządzenia sterujące procesem przemysłowym

UWAGA: Zamawiający w dniu 10.02.2021 r.  dokonał poprawki w pliku stanowiącym wzór umowy w wersji angielskiej.

Lista zmian znajduje się w pliku: lista zmian list of changes 10022021

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 11.03.2021 r. Zmienione pliki są opatrzone datą zmiany.

Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lista aktualnych plików znajduje się na stronie Zamawiającego.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 marca 2021 r.

Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zamwiajacy ogłosił rozstrzygnięcie:

Najlepszą ofertę złożył:

Nazwa podmiotu
Intlvac Inc.
Miejscowość
Halton Hills Ontario, Kanada
Cena
1542542,40 PLN

Kwota oferty dla celów publikacji na portalu Baza Konkurencyjności została przeliczona zgodnie z
Zapytaniem ofertowym po średnim kursie euro opublikowanego przez NBP z dn. 12.03.2021 r. (otwarcie
ofert)
Oferta w ofercie została podana w wysokości 336 000,00 euro netto.
Oferta wpłynęła w dn. 11 marca 2021 r.
Oferta Intlvac Inc. z siedzibą w Ontario w Kanadzie była jedyną ofertą.