home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr TMS-WS/6 z dnia 11 lutego 2021 r. na dostawę wiązek wodoru (H2) o klasie czystości 99,999 % (5N)

Zapytanie ofertowe nr TMS-WS/6 z dnia 11 lutego 2021 r. na dostawę wiązek wodoru (H2) o klasie czystości 99,999 % (5N)

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości” w ramach konkursu TECHMATSTRATEG1/2017, umowa o dofinansowanie z dnia 18 grudnia 2017 r. nr TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 wiązek wodoru (H2) o klasie czystości 99,999 % (5N), którego szczegółowy opis znajduję się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Szczegóły postępowania w załączonym pliku Zapytanie ofertowe.

Termin realizacji Zamówienia:
do 30.05.2021 r. od dnia złożenia zamówienia (zawarcia umowy).
Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy DAP Incoterms 2020. DAP (Delivered at Place) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez kupującego.

Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 15 lutego 2021 r.
2. Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma::
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
31-864 Kraków
ul. prof. M. Życzkowskiego 17