home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/19 z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/19 z dnia 07.08.2023 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim inwestycji  w ramach projektu “Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (akronim; MIRPIC)” zawartej z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiotem zamówienia jest dostawa klejów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, znajdującym się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:
8 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2023 r.

Ofertę należy złożyć: 

1) ofertę w formie w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics S. A., ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, z zastrzeżeniem, że w przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty;

2) ofertę w formie dokumentowej oraz w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć na adres e-mail: tenders@vigo.com.pl, z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data zarejestrowania wiadomości na serwerach Zamawiającego. Maksymalny rozmiar jednej wiadomości e-mail nie może przekroczyć 25 MB.

UWAGA!

W dniu 16.08.2023 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:

Milar sp. z o.o.

NIP: 5290008603

Zapytanie ofertowe

Zał 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał 2 – Wzór formularza ofertowego

Zał 3 – Wzór pełnomocnictwa