home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/10 z dnia 30 września 2022 r.

Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/10 z dnia 30 września 2022 r.

Zamówienie: niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu pod nazwą „Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni” (akronim: MIRPIC), nr umowy TECHMATSTRATEG-III/0026/2019-0 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa drobnych elementów mechanicznych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, znajdującym się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: najszybciej jak to możliwe, nie później niż 5 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Termin składania ofert: 07.10.2022 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zal-4-Umowa-o-zachowaniu-poufnosci-NDA

Zal-3-Wzor-pelnomocnictwa-4

Zal-2-Wzor-formularza-ofertowego-2-1

Zal-1-Opis-przedmiotu-zamowienia-3

Zapytanie-ofertowe-7