home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/1 z dnia 22 lipca 2021 r. na dostawę substancji chemicznych

Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/1 z dnia 22 lipca 2021 r. na dostawę substancji chemicznych

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (akronim; MIRPIC)”. Nr umowy TECHMATSTRATEG-III/0026/2019-0 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

  • Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą “Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (akronim; MIRPIC). Nr umowy TECHMATSTRATEG-III/0026/2019-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego substancji chemicznych, których szczegółowy opis znajduję się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin wykonania: 2 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy DAP Incoterms 2020. Zgodnie z zasadą DAP (delivery at place), za moment dostarczenia towaru uznaje się dostarczenie do miejsca – siedziby Zamawiającego

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 26 lipca 2021 r.

 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis Zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach do publikacji.

UWAGA!
W dniu 02-08-2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
Hurtownia Odczynników Chemicznych
ul. Boczna 10, Duchnice
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 5341427920