home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/78 z dnia11.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/78 z dnia 11.10.2022 r.

1.1. Zamówienie: niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu
kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie
Mazowieckim projektu pod nazwą “Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki
nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach
konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019 nr wniosku o dofinansowanie:
MAZOWSZE/0032/19” Nr umowy MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju.
1.2. Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul.
Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000113394, posiadająca NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

 

Przedmiotem Zamówienia jest usługa niezbędna do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Przedmiotem zamówienia jest wysokotemperaturowe czyszczenie części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4, zgodnie z pkt 2.1 Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

Najszybciej jak to możliwe, nie później niż 7 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Termin realizacji zamówienia obejmuje przekazanie towaru Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego po wykonanej usłudze.

Termin składania ofert: 18 października 2022 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: <strong>tenders@vigo.com.pl</strong> z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

UWAGA!
W dniu 02.11.2022 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
Advanced Furnace Technolorv LTD

Zal-1-Wzor-formularza-ofertowego

Zapytanie-ofertowe-2

Request-for-proposal