home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/69 z 20 kwietnia 2022 r. dotyczące dostawy kolumny scrubbera CC025A

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/69 z 20 kwietnia 2022 r. dotyczące dostawy kolumny scrubbera CC025A

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które zrealizują dostawę towaru, kolumny scrubbera CC025A,  Zamawiający – VIGO Photonics S.A.  zaprasza do przedstawienia oferty – zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz z opisem przedmiotu załączenia.

Termin składania ofert: 25.04.2022 r. 

Termin realizacji zamówienia wynosi 16 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do Zapytania Ofertowego.

Zapytanie ofertowe zaprezentowane jest w języku polskim i angielskim.

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
UWAGA!
W dniu 25 kwietnia 2022 r. Zamawiający dokonał zmiany treści Zapytania Ofertowego, zgodnie z załączoną listą zmian. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 27 kwietnia 2022 r.
UWAGA!
W dniu 29 kwietnia 2022 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania oraz dokonał wyboru oferty Wykonawcy:
LABSOFT Sp. z o.o.
ul. Puławska 469
02-844 Warszawa