home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/65 z dnia 21 marca 2022 r. dotyczące dostawy gazów – arsenowodoru i fosforowodoru do siedziby Zamawiającego

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/65 z dnia 21 marca 2022 r. dotyczące dostawy gazów – arsenowodoru i fosforowodoru do siedziby Zamawiającego

Zamówienie: niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

  1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów niezbędnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
  2.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów – arsenowodoru (AsH3) i fosforowodoru (PH3) do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją i warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach do Zapytania Ofertowego.

Termin wykonania: Całe zamówienie ma być zrealizowane w terminie do dnia 1 października 2022 r., dostarczone w następujący sposób:
1. w zakresie części I zamówienia – arsenowodoru (AsH3):
• pierwsza dostawa 1 butli powinna odbyć się do dnia 1 maja 2022 r.;
• druga dostawa 1 butli powinna odbyć się do dnia 1 czerwca 2022 r.;
• trzecia dostawa 1 butli powinna odbyć się do dnia 1 października 2022 r.
2. w zakresie części II zamówienia – fosforowodoru (PH3):
• dostawa 1 butli powinna odbyć się do dnia 1 października 2022 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 24 marca 2022 r.

 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis Zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach do publikacji.