home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/60 z dnia 29 września 2021 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/60 z dnia 29 września 2021 r.

W  związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych według parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający – VIGO Photonics S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu RTP (z ang. Rapid Thermal Processing) metalizacji do struktur III-V według parametrów określonych przez Zamawiającego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Termin wykonania: 24 tygodnie od dnia złożenia zamówienia
Wykonawca zrealizuje poszczególne partie zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia zlecenia ich przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ostatecznego terminu wykonania umowy wskazanego powyżej

Termin składania ofert: do 4 października 2021 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe przedstawiono w języku polskim.

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

UWAGA:

W dniu 30.09.2021 Zamawiający dokonał anulowania postępowania.