home-icon/Home / Public orders / Zapytanie Ofertowe nr SDM-WS/50 z dnia 5 lipca 2021 r.

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WS/50 z dnia 5 lipca 2021 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które dostarczą do siedziby Zamawiającego związki metaloorganiczne w specjalistycznych pojemnikach (bubbler).
Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty – zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz z opisem przedmiotu załączenia.

Termin składania ofert: 12 lipca 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego związków metaloorganicznych w specjalistycznych pojemnikach (bubbler):
– Trimethylindium (TMIn OEG) – 1000 g.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

 

Zapytanie ofertowe zaprezentowane jest w języku polskim i angielskim.

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

UWAGA!
Zamawiający w dniu 21-07-2021 r. dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
DOCKWEILER CHEMICALS GmbH
Goerzhaeuser Hof
35041 Marburg, Germany