Choose location

home-icon/Home / Public orders / Zapytanie Ofertowe nr SDM-WS/40 z dnia 19 marca 2021 r. na dostawę do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych wg. specyfikacji Zamawiającego.

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WS/40 z dnia 19 marca 2021 r. na dostawę do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych wg. specyfikacji Zamawiającego.

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WS/40 z dnia 19 marca 2021 r. na dostawę do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych wg. specyfikacji Zamawiającego.

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:
7 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga zastosowania zasady DAP Incoterms 2020 (delivery at place), tj. dostawę uznaje się za dokonaną w momencie pozostawienia towaru do dyspozycji Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym – w siedzibie Zamawiającego.

 Termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 26 marca 2021 r.
2. Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający prezentuje zapytanie ofertowe w języku polskim i angielskim.

 

UWAGA. Zamawiający informuje o anulowaniu przetargu.