home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/33 z dnia 27 stycznia 2021 r. na dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych, zgodnie ze specyfikacją Zapytania Ofertowego

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/33 z dnia 27 stycznia 2021 r. na dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych, zgodnie ze specyfikacją Zapytania Ofertowego

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19

 

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półprzewodnikowych płytek podłożowych, których szczegółowy opis znajduję się w załączniku nr 1 i nr 2 do Zapytania Ofertowego.

UWAGA w dniu 5 lutego 2021 r. Zamawiający zmienił termin składania ofert na 12 lutego 2021 r. Zmienione pliki opatrzone są datą zmiany. Zmiany znajdują się w pliku „lista zmian list of changes 05022021”. 

Termin składania ofert: 12 lutego 2021 r.

Termin realizacji:

Do 3 miesięcy od dnia złożenia zamówienia. Za termin realizacji uznaje się dostawę  co najmniej do miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego przez Wykonawcę wg reguły co najmniej CIP Incoterms 2020 .

Szczegóły postępowania w Zapytaniu Ofertowym – w załączniku. Załącznik prezentowany jest w wersji polskiej oraz angielskiej.