home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/22 z dnia 1 września 2020 r. zmienione w dniu 7 września 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/22 z dnia 1 września 2020 r. zmienione w dniu 7 września 2020 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych według parametrów określonych przez Zamawiającego.

Zamawiający – VIGO Photonics S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Uwaga! w dniu 7 września 2020 r. Zamawiający zmienił treść Zapytania Ofertowego zgodnie z listą zmian zawartą w pliku „lista-zmian-07.09.2020-list-of-changes-07.09.2020”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 7 tygodni od dnia złożenia zamówienia

Termin składania ofert: 14.09.2020 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiający informuje, że nie doszło do wyboru wykonawcy z uwagi na fakt, iż żadna z ofert nie spełniała wymogów formalnych.