home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/18 z dnia 30 lipca 2020 r. zmienione w dniu 5 sierpnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/18 z dnia 30 lipca 2020 r. zmienione w dniu 5 sierpnia 2020 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają usługę polegająca na regeneracji wkładu kolumny scrubbera System S/N: CS18A439 Kolumna CS200PS S/N CC3550/CC3549 Kolumna S/N CC3103 typ: CC025A oraz wykonają dostawę czujnika gazu ASH3 –  Zamawiający – VIGO Photonics S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

UWAGA W DNIU 5.08.2020 r. ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ ZMIAN W OGŁOSZENIU ZGODNIE Z PLIKIEM „lista zmian 20200805”

ATTENTION ON 5/08/2020, THE ORDERING PARTY MAKED CHANGES IN THE NOTICE IN ACCORDANCE WITH THE FILE „lista zmian 20200805”

W dniu 5.08.2020 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Wykonawców w pliku „pytania odpowiedzi 20200805” .

On 5 August 2020, the Ordering Party replied to the Contractors’ question in the file „pytania odpowiedzi 20200805”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. Poprzez termin realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się dostarczenie wszystkich zamówionych elementów przedmiotu zamówienia i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

Termin składania ofert: 7.08.2020 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zamawiający w dniu 13 sierpnia 2020 r. anulował przetarg bez wyboru wykonawcy.