home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/14/2019 z dnia 9 maja 2020 r. zmienione w dniu 21 maja 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/14/2019 z dnia 9 maja 2020 r. zmienione w dniu 21 maja 2020 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają i dostarczą 12 (dwanaście) masek do fotolitografii UV (365nm) Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty – zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz załącznikami.

Uwaga!

W dniu 21.05.2020 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego nr SDM-WS/14/2019 z dnia 9 maja 2020 r. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zmiany uwidocznione są w pliku:” lista zmian 21.05.2020 list of changes 21.05.2020″

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 25.05.2020 r.

On May 21, 2020, the Employer changed the content of the request for proposal No. SDM-WS / 14/2019 of May 9, 2020 in the description of the subject of the contract. The changes are visible in the file: „lista zmian 21.05.2020 list of changes 21.05.2020”

The contracting authority extended the deadline for submitting offers until 25.05.2020.

W dniu 21.05.2020 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Zamawiającego z dnia 19.05.2020 r. zgodnie z informacją zawartą w pliku „pytania odpowiedzi – question answers 21.05„.

W dniu 21.05.2020 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Zamawiającego zgodnie z informacją zawartą w pliku

„2. pytania odpowiedzi – question answers 21.05”.

Jeśli w wyniku zamieszczonych wyjaśnień Wykonawcy wyrażą  potrzebę przedłużenia przetargu Zamawiający może dokonać stosownej modyfikacji w tym zakresie. 

On 21.05.2020, the Employer answered the Employer’s question of 19.05.2020 in accordance with the information contained in the file „pytania odpowiedzi – questions answers 21.05„.

On 21.05.2020, the Employer answered the Employer’s question in accordance with the information contained in the file

„2. pytania odpowiedzi – question answers 21.05”.

If, as a result of the Contractor’s explanations, they express the need to extend the tender, the Employer may modify in this respect.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
Wykonawca powinien dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia kolejnego jednostkowego zamówienia. Termin dostaw przez Zamawiającego poszczególnych partii masek będzie ustalany na bieżąco przez Strony w toku realizacji umowy zaś ostateczny termin wykonania nie może przypaść na termin późniejszy niż wskazany powyżej tj. do 31 grudnia 2020 r.

 

Termin składania ofert: 25.05.2020 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zamawiający informuje, o rozstrzygnięciu przetargu. Najlepszą ofertę przedstawił:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie, KRS: 000038971

Oferta otrzymała 100 punktów zgodnie z metodologią obliczania oceny.