home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/10/2019 z 12 marca 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/10/2019 z 12 marca 2020 r.

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie pomiarów próbek – struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych III-V techniką HRTEM z wykorzystaniem EDS oraz HAADF do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Termin realizacji Zamówienia:

Dostawca powinien udostępniać Zamawiającemu wyniki wykonanej usługi w postaci raportu z załączonymi wykonanymi obrazami w terminie do 14 dni od daty otrzymania struktury.

Termin składania ofert 17.03.2020 r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Zamawiajacy informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania  nr SDM-WS/10/2019 z 12 marca 2020 r. została wybrana oferta Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Elektronowej. Cena netto za wykonanie przedmiotu umowy: 5691,06 zł.