home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/58 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/58 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19.Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 300 szt. obudów do detektorów i modułów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie udostępniony Wykonawcom, ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, po podpisaniu Umowy o Zachowaniu Poufności, o której mowa w pkt 4.1 niniejszego Zapytania Ofertowego. Zakres dokumentacji objętej umową poufności znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

 

Termin realizacji Zamówienia:

Całe zamówienie ma być zrealizowane w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.,

dostarczone w następujący sposób:

  • Pierwsza dostawa 100 szt. powinna odbyć się do dnia 15 kwietnia 2022 r.
  • Druga dostawa 100 szt. powinna odbyć się do dnia 13 maja 2022 r.
  • Trzecia dostawa 100 szt. powinna odbyć się do dnia 10 czerwca 2022 r.

Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady DAP Incoterms2020.

Zgodnie z zasadą DAP (delivery at place), za moment dostarczenia towaru uznaje się dostarczenie do miejsca – siedziby Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, EXW etc.), pod warunkiem dotrzymania termin

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 7 kwietnia 2022 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego

UWAGA!
W dniu 13.04.2022 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
KEMI Zakład Produkcji Wielobranżowej Krzysztof Dawid
NIP 524-031-59-58