home-icon/Home / Public orders / Zapytanie Ofertowe nr SDM-WG/53 z dnia 30 listopada 2021 r. na dostawę do siedziby Zamawiającego 47 wiązek wodoru (H2) o klasie czystości 99,999 % (5N)

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WG/53 z dnia 30 listopada 2021 r. na dostawę do siedziby Zamawiającego 47 wiązek wodoru (H2) o klasie czystości 99,999 % (5N)

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19.Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 47 wiązek wodoru (H2) o klasie czystości 99,999 % (5N), którego szczegółowy opis znajduję się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:
Do 30.09.2022 r. od dnia złożenia zamówienia (zawarcia umowy). Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy DAP Incoterms 2020. DAP (Delivered at Place) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez kupującego.
Zamawiający planuje realizować zamówienia partiami. Wykonawca powinien dostarczać Zamawiającemu zamówioną partię w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 7 grudnia 2021 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

UWAGA!
W dniu 10.12.2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17
31-864 Kraków
NIP: 677-00-67-397