home-icon/Home / Public orders / Zapytanie Ofertowe nr SDM-WG/31 z dnia 6 lipca 2021 r.

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WG/31 z dnia 6 lipca 2021 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia dostawcy towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych, którego szczegółowy opis znajduję się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:
Termin realizacji zamówienia wynosi 10 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga zastosowania zasady EXW Incoterms2020. Zgodnie z zasadą EXW Incoterms2020 (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie towaru do dyspozycji kupującego w miejscu wskazanym przez dostawcę.

Termin składania ofert:
 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13 lipca 2021 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zamawiający załącza Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji angielskiej oraz polskiej.

UWAGA!
W dniu 20.07.2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
Powerway Wafer Co., Limited
#506B, Henghui Business Center,No.77,
361000 Xiamen, China
Henghui Business Center,No.77,Lingxia Nan Road,