home-icon/Home / Public orders / Zapytanie Ofertowe nr SDM-WG/26 z dnia 28 maja 2021 r. dostawa okien klinowych

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WG/26 z dnia 28 maja 2021 r. dostawa okien klinowych

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19.Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafirowych okien klinowych (Al203), szafirowych okien klinowych (Al203) o średnicy 12,5mm oraz okien ZnSe, których szczegółowe opisy znajdują się w załącznikach nr 1, 2 oraz 3  do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie określonym w Zapytaniu Ofertowym.

Termin realizacji Zamówienia:
Najszybciej jak to możliwe, nie później niż 7 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy EXW Incoterms 2020. EXW (ex works) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład itp.).

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 4 czerwca 2021 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

UWAGA!
W dniu 09.06.2021 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie:
Qinhuangdao Intrinsic Crystal Technology Co., Ltd
066000 Qinhuangdao, China
Xihu Road #1,Economic Tech Zone

EN_Att_1_Order description (AL203)

EN_Att_2 order description (Al203)

EN_Att_3_order description ZnSe windows

EN_Att_4_Proposal form

EN_Request for Proposals

PL_Zał_1_Opis przedmiotu zamówienia (Al203)

PL_Zał_2_Opis przedmiotu zamówienia (Al203)

PL_Zał_3_OPZ okna ZnSe

PL_Zał_4_formularz ofertowy

PL_Zapytanie Ofertowe

Rysunek techniczny_Technical drawing