home-icon/Home / Public orders / Zapytanie Ofertowe nr SDM-WG/23 z dnia 29 kwietnia 2021 r. na dostawę wodoru.

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WG/23 z dnia 29 kwietnia 2021 r. na dostawę wodoru.

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19.Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 26 wiązek wodoru (H2) o klasie czystości 99,999 % (5N), którego szczegółowy opis znajduję się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:
Do 30.09.2021 r. od dnia złożenia zamówienia (zawarcia umowy). Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy DAP Incoterms 2020. DAP (Delivered at Place) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez kupującego.

 

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 5 maja 2021 r.

 

UWAGA!

Zamawiający w dniu 11.05.2021r. anulował postępowanie.