home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/15 z dnia 26 lutego 2021 r. na dostawę obudów do detektorów i modułów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/15 z dnia 26 lutego 2021 r. na dostawę obudów do detektorów i modułów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego obudów do detektorów i modułów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegóły postępowania w załączonym pliku Zapytanie ofertowe.

Termin realizacji Zamówienia:
4 tygodni od dnia złożenia zamówienia (zawarcia umowy).
Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy FCA Incoterms 2020. Zgodnie z zasadą FCA (Free Carrier), za moment dostawy uznaje się moment przekazania gotowych do eksportu towarów osobie wyznaczonej przez kupującego.

Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 4 marca 2021 r.
2. Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

UWAGA!
W dniu 05.03.2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła frima:
Beijing QM Technology Co., Ltd.