home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr IGA-7_22 z dnia 24 lutego 2022 r. dotyczące dostawy płytek krzemowych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr IGA-7_22 z dnia 24 lutego 2022 r. dotyczące dostawy płytek krzemowych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

W  związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę płytek krzemowych według parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,

Zamawiający – VIGO Photonics S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płytek krzemowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod według Wspólnego słownika zamówień (CPV)
31712330-2 – Półprzewodniki

 

Termin realizacji Zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert: 3 marca 2022 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.
Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający będzie publikował wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego również na stronie https://vigophotonics.com/o-nas/zamowienia/. Zamawiający zamieści pod wskazanym adresem Zapytanie Ofertowe pod tym samym tytułem i numerem

Zapytanie ofertowe przedstawiono w języku polskim i angielskim.

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą „Wytwarzanie sensorów InGaAs ze zintegrowaną elektroniką ASIC na zakres 1.7 – 2.6 µm ” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0480/20 z dnia 29 maja 2020 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.