home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr IGA-12_21 z dnia 29 grudnia 2021 r. -usługa polegająca na przeprowadzeniu charakteryzacji dużej ilości próbek detektorów oraz modułów detekcyjnych .

Zapytanie ofertowe nr IGA-12_21 z dnia 29 grudnia 2021 r. -usługa polegająca na przeprowadzeniu charakteryzacji dużej ilości próbek detektorów oraz modułów detekcyjnych .

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie charakteryzacji dużej ilości próbek detektorów oraz modułów detekcyjnych potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą “Wytwarzanie sensorów InGaAs ze zintegrowaną elektroniką ASIC na zakres 1.7 – 2.6 µm” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0480/20 z dnia 29 maja 2020 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. – umowa POIR.01.01.01-00-0480/20-00 z dnia 23.09.2021
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu charakteryzacji dużej ilości próbek detektorów oraz modułów detekcyjnych .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Podział na Części jest zaznaczony w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Każdy z Wykonawców składa ofertę na jedną z wybranych części. Do każdej części stosuje się warunki udziału w postępowaniu właściwe dla danej Części oraz jednakowe dla wszystkich kryteria oceny ofert.

Z uwagi na zamiar zawarcia umowy na Część III z dwoma Wykonawcami Zamawiający zdublował Część III na Bazie Konkurencyjności celem prawidłowego rozstrzygnięcia postępowania.

Zamawiający z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ publikuje jednocześnie ogłoszenie o tym samym tytule na stronie https://vigophotonics.com/o-nas/zamowienia-publiczne/ i tam też ujawniane będą informacje o zmianach Zapytania ofertowego.

 

Kody CPV

73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Termin składania ofert 05.01.2022 r.

Rozstrzygnięcie:

„Zapytanie ofertowe nr IGA-12_21 z dn.29.12.2021 r. Część I” została wybrana oferta
Oferta Joanna Duchna
Nazwa podmiotu
Joanna Duchna

Miejscowość
Warszawa

Cena
25,00 PLN

„Zapytanie ofertowe nr IGA-12_21 z dn.29.12.2021 r. Część II została wybrana oferta

Nazwa podmiotu
Dawid Dembowski

Miejscowość
Warszawa

Cena
25,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr IGA-12_21 z dn.29.12.2021 r. Cz. III/1″ została wybrana oferta
Oferta Paweł Marchewka
Nazwa podmiotu
Paweł Marchewka

Miejscowość
Warszawa

Cena
38,00 PLN