home-icon/Home / Public orders / W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają neutralizację i czyszczenie filtra przynależącego do reaktora MOCVD Aixtron AIX2800G4 z zanieczyszczeń poreakcyjnych Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty – zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz z opisem przedmiotu załączenia.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają neutralizację i czyszczenie filtra przynależącego do reaktora MOCVD Aixtron AIX2800G4 z zanieczyszczeń poreakcyjnych Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty – zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz z opisem przedmiotu załączenia.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają neutralizację i czyszczenie filtra przynależącego do reaktora MOCVD Aixtron AIX2800G4 z zanieczyszczeń poreakcyjnych Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty – zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz z opisem przedmiotu załączenia.

W dniu 24.11.2020 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego zgodnie z listą zmian zawartą w pliku „lista zmian_list of changes 20201124”

Nowy termin składania ofert:

Termin składania ofert: 26.11.2020 r. 

Zmienione pliki opatrzone są data zmiany.

On November 24, 2020, the Ordering Party changed the content of the request for quotation in accordance with the list of changes contained in the file „list of changes_list of changes 20201124” New deadline for submitting offers: Deadline for submitting offers: November 26, 2020. The changed files bear the date of change.

Dostawca powinien dostarczyć do Zamawiającego filtr po wykonanej usłudze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do Zapytania Ofertowego.

Zapytanie ofertowe zaprezentowane jest w jezyku polskim i angielskim.

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Rozstrzygnięcie: Jedyną zwycięską  ofertę złożył:

C t A Service GmbH
41836 Hückelhoven
Ottostraße 26