home-icon/Home / Wyniki finansowe VIGO za Q3 i 9M23

Wyniki finansowe VIGO za Q3 i 9M23

Wyniki finansowe VIGO za III kwartał oraz 9 miesięcy 2023

  – wzrost przychodów o 12,7% r/r narastająco od początku roku, dobre perspektywy segmentu wojskowego oraz rosnąca sprzedaż eksportowa

 

 • Przychody Q1-Q3 2023 wyniosły 53,6 mln zł (+12,7% r/r)
 • Wzrost przychodów w III kwartale oraz narastająco od początku 2023 dzięki kluczowym segmentom: przemysłowym i wojskowym
 • Wzrost sprzedaży segmentu przemysłowego o ponad 11% r/r w Q1-Q3
 • Dwukrotny wzrost sprzedaży r/r na rynku amerykańskim w Q1-Q3, dzięki zamówieniom z branży gazowej
 • Sprzedaż w segmencie wojskowym w Q1-Q3 +34%, dzięki rosnącym wydatkom związanym z obronnością
 • Dobre perspektywy przychodowe na Q4 br.
 • Projekt VIGO dotyczący opracowania technologii detektorów kaskadowych wpisany na listę projektów do dofinansowania w wysokości 9,4 mln zł w ramach konkursu Ścieżka Smart Programu FENG

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych opublikował wyniki za III kwartał oraz 9 miesięcy 2023.

 

W III kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody VIGO Photonics wyniosły 17,2 mln zł (+2% r/r), skorygowany (oczyszczony o wpływ rozliczenia dotacji do prowadzonych projektów R&D) zysk EBITDA wyniósł 5,1 mln zł (+53% r/r), a skorygowany zysk netto w tym okresie osiągnął 0,4 mln zł (+50% r/r). Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w III kwartale br. wyniosła 50,2%.

 

Łącznie w okresie 9 miesięcy 2023 skonsolidowane przychody VIGO Photonics wyniosły 53,6 mln zł (+12,7% r/r), skorygowana EBITDA 15,2 mln zł (+60,7% r/r) i skorygowany zysk netto 7,6 mln zł (+161,4% r/r). Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży po III kwartałach 2023 wyniosła 49%.

 

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w okresie 9 miesięcy 2023 wyniosła 49,2 mln zł (+9,5% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 4,4 mln zł (wzrost o prawie 66% r/r).

 

Koszty ogólnego zarządu za 9 miesięcy 2023 wyniosły 13,7 mln zł i były niższe o 18,2% r/r. Koszty sprzedaży w tym okresie wyniosły 7 mln zł i spadły o 18,2% r/r. Łączne koszty podstawowej działalności operacyjnej za 9 miesięcy 2023 osiągnęły poziom 47,9 mln zł i wzrosły o 3,6% r/r.

 

Struktura przychodów Q1-Q3 2023

 

W III kwartałach 2023 VIGO zanotowało wzrosty sprzedaży rok do roku w segmentach przemysłowym, wojskowym, transportowym oraz materiałów półprzewodnikowych.

 

W okresie 9 miesięcy 2023 największy pod względem udziału w sprzedaży VIGO segment przemysłowy zanotował wzrost przychodów o 11,4% r/r do 30,8 mln zł, przede wszystkim dzięki dobrej sprzedaży w USA (detektory do analizy gazów, np. metanu), Europie (przemysł półprzewodnikowy) oraz Azji (urządzenia pomiarowe). Przychody segmentu wojskowego w tym okresie wyniosły 8,5 mln zł i wzrosły o 34% r/r, przede wszystkim dzięki zwiększonej sprzedaży na potrzeby polskiej armii. W segmencie transportowym przychody wyniosły 6,4 mln zł (+4% r/r), dzięki rosnącym zamówieniom z rynku azjatyckiego (głównie Chin). Segment nauka i medycyna zanotował spadek sprzedaży r/r o 26,6% do 3,3 mln zł. Segment materiałów półprzewodnikowych zanotował wzrost sprzedaży o prawie 66% r/r do 4,4 mln zł,  m.in. dzięki zamówieniom na struktury QCL (Kwantowe Lasery Kaskadowe) oraz do półprzewodnikowych magazynów energii.

 

W  okresie 9 miesięcy 2023 istotną dynamikę wzrostu (+34%) miał segment wojskowy. Trend wzrostowy w tym segmencie jest związany z rosnącymi wydatkami państw na obronność, czego efekty widoczne są w przychodach segmentu już od kilku kwartałów.

 

Pod względem struktury przychodów, najwyższy udział w 9 miesiącach 2023 miały kolejno aplikacje: przemysłowa 57,5%, wojskowa 15,8%, transportowa 12% oraz materiały półprzewodnikowe 8,2%.

 

Pod względem geograficznym w 9 miesiącach 2023 znacząco wzrosły przychody z rynku amerykańskiego (ok. 2-krotny wzrost do 9,2 mln zł) oraz rynku polskiego (ponad 2,5-krotny wzrost sprzedaży r/r do poziomu 4,9 mln zł w segmencie wojskowym). Na największym pod względem udziału w strukturze sprzedaży rynku europejskim VIGO przychody były płaskie r/r, natomiast przychody z rynku azjatyckiego spadły o ok. 15% r/r.

Łączna sprzedaż w Q1-Q3 2023 / 2022 wg. aplikacji (w mln zł)

Jesteśmy szczególnie zadowoleni ze stale rosnącej sprzedaży na rynku amerykańskim, gdzie w samym III kwartale sprzedaż urosła dwukrotnie r/r – jest to efektem dobrej pracy naszego zespołu sprzedażowego, który rozbudowaliśmy w ostatnich miesiącach oraz zeszłym roku, jak i docenienia przez klientów skuteczności naszych detektorów. Najważniejszymi klientami w USA w tej chwili jest branża gazowa, gdzie nasze detektory do analizy gazów znajdują szerokie zastosowanie, m.in. w bardzo ważnej detekcji metanu. Sprzedaż w Europie jest stabilna, ale widzimy że po kilku kwartałach wolniejszego wzrostu klienci zaczęli zwiększać zamówienia, co przełoży się na większą sprzedaż w kolejnych kwartałach – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics. 

 

 

Zanotowaliśmy także kolejny kwartał rosnących przychodów w segmencie wojskowym. Jest to efektem sytuacji geopolitycznej i znacząco zwiększających się wydatków na bezpieczeństwo i obronność, o czym informowaliśmy już wcześniej. Rosnące przychody segmentu są widoczne już od kilku kwartałów i spodziewamy się, że będą się nadal zwiększać. W Polsce realizują się kolejne prospekty wojskowe – takie jak umowa na dostawę dla Grupy PGZ detektorów stosowanych w systemach automatycznego wykrywania i gaszenia pożarów czy też list intencyjny z PCO dotyczący wdrożenia opracowywanych przez nas matryc podczerwieni do masowej produkcji i zastosowania w polskiej armii. Liczymy także na rynek amerykański i pierwsze kontrakty w wojskowości – dodaje Adam Piotrowski.

 

Zamówienia i kontrakty pozyskane od początku 2023

 

Łączna wartość zamówień i kontraktów pozyskanych przez VIGO Photonics od początku obecnego roku do końca października wyniosła blisko 90 mln zł (w tym 67,4 mln zł w potwierdzonych zamówieniach dostawy, w porównaniu do 66 mln zł na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego oraz dodatkowo 22,5 mln zł w pozostałych do realizacji kontraktach na lata 2023-2025). Kwota ta nie uwzględnia kontraktu z podmiotem z grupy PGZ podpisanym w sierpniu br.

 

Dobre perspektywy przychodowe na IV kwartał br.

 

Jesteśmy optymistycznie nastawieni co do perspektyw IV kwartału, spodziewamy się, że będzie to najlepszy kwartał w naszej historii pod względem przychodowym, co już częściowo widoczne jest w kontraktacji, a także wynika z umów ramowych z dużymi klientami. Przede wszystkim spodziewamy się kontynuacji pozytywnych trendów w naszych kluczowych segmentach przemysłowym i wojskowym, widocznych od kilku kwartałów – podsumowuje Adam Piotrowski.

 

Wybrane najważniejsze kontrakty podpisane w 2023 roku

 

W 2023 roku VIGO podpisało nowe kontrakty, m.in. w aplikacji do monitoringu emisji – spektroskopia FTIR (wartość kontraktu 1,62 mln EUR), w aplikacji przemysłowej – do pomiarów grubości powłok lakieru (wartość ok. 0,5 mln EUR) oraz dla dostawcy systemów optoelektronicznych (wartość ok. 0,2 mln EUR). W lipcu podpisano kolejne kontrakty – m.in. do urządzeń produkujących półprzewodniki najnowszej generacji (wartość kontraktu 2 mln EUR) oraz do spektroskopii (wartość 200 tys. EUR).

 

W maju br. została zawarta kolejna umowa ramowa z niemieckim kontrahentem na dostawy detektorów o wartości od 2,9 do 3,5 mln EUR do końca grudnia 2023 (z możliwością przesunięcia do końca marca 2024). Z kolei w lipcu br. VIGO podpisało wznowioną umowę ramową na sprzedaż detektorów ze spółką z Grupy Caterpillar o wartości 3,67 mln EUR do 30 maja 2025 (z możliwością przesunięcia do końca sierpnia 2025).

 

W dn. 29 sierpnia br. VIGO podpisało umowę z podmiotem z Grupy PGZ umowę na dostarczenie detektorów o wartości łącznie co najmniej 15,8 mln zł (na dzień podpisania umowy) do końca 2035 roku. Realizacja umowy już się rozpoczęła. Detektory VIGO będą używane w systemach wykrywania pożarów w czołgach i wozach bojowych.  Faktyczne przychody z realizacji tego kontraktu mogą wynieść znacznie więcej, z uwagi na możliwość zastosowania systemu w kolejnych typach pojazdów wojskowych.

 

W dn. 7 września br. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, VIGO podpisało z PCO list intencyjny dotyczący współpracy mającej na celu opracowanie innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb nowoczesnego pola walki rozwiązań, w szczególności matryc podczerwieni opartych o technologie supersieci T2SL (Type II Superlattice).

 

W dn. 12 czerwca br. VIGO Photonics otrzymała z Komisji Europejskiej informację o zatwierdzeniu pomocy publicznej w wysokości do 102,9 mln EUR w ramach europejskiego mechanizmu IPCEI ME/CT na realizację projektu HyperPIC, którego głównym celem jest stworzenie kompletnej, generycznej platformy technologicznej integrującej kluczowe elementy łańcucha wartości układów fotoniki scalonej (PIC) na zakres średniej podczerwieni (Mid-IR Photonic Integrated Circuits, MIRPICs).

 

Dofinansowania do innych projektów

 

VIGO pozyskuje regularnie nowe dofinansowania pozwalające utrzymywać wysokie tempo rozwoju technologii. 10 maja br. VIGO projekt spółki pod nazwą „Opracowanie innowacyjnego fotonicznego systemu monitoringu zasobów wodnych w Polsce” został umieszczony na liście projektów do dofinansowania w ramach I konkursu Rządowego Programu Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Dofinansowanie dla VIGO wyniesie 9,4 mln zł i dotyczy projektu sensora do badania jakości wody.

 

20 października br. VIGO poinformowało o wpisaniu projektu pod nazwą „Długofalowe detektory kaskadowe dla spektroskopii i FSO” na listę projektów do dofinansowania w wysokości blisko 9,4 mln zł w ramach I naboru Ścieżka Smart Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Prace w ramach projektu obejmują realizację modułu R&D oraz opracowanie technologii kaskadowych detektorów podczerwieni i modułów detekcyjnych.

 

Wydarzenia branżowe

 

 • W 2023 roku VIGO Photonics uczestniczyło w następujących wydarzeniach branżowych:

 

 • SPIE Photonics West (USA) – największa branżowa konferencja fotoniczna na świecie
 • Smart City Summit (Tajwan)
 • Dni Przemysłu Kosmicznego (Polska)
 • Targi SPIE Optics and Optoelectronic (Czechy)
 • Infrared Colloquium (Niemcy)
 • LASER World of Photonics (Niemcy) – największa konferencja branżowa w Europie
 • Webinarium poświęcone detektorom III-V organizowane wspólnie z Photonics Media
 • Konferencja branżowa OPIE (Japonia)
 • Photonics 21 Partnership Annual Meeting 2023 (Belgia)
 • International Day of Light (Polska)
 • SEMICON West (USA)
 • Korea – Poland Business Forum (Polska)
 • Poland – Taiwan Busines Round Table (Polska)
 • MSPO Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (Polska)
 • SEMICON Taiwan (Tajwan)
 • DSEI (Anglia)
 • EPIC Technology Meeting on Photonics in Defense (Polska)
 • RAPID Research and Application of Photonics in Defence (USA)
 • Webinarium poświęcone detektorom podczerwieni do analizy gazów organizowane wspólnie z organizacją Laser Focus World
 • CIOE China International Optoelectronic Expo (Chiny)
 • CEM Emission Monitoring (Hiszpania)
 • TRAKO (Polska)
 • Poland – Switzerland Economic and Technological Forum (Szwajcaria)
 • EU Regional Conference “New Perspective, New Oppourtunities 2021-2027” (Polska)
 • Photonics Days Berlin (Niemcy)
 • EPIC Technology Meeting for Quantum Technology (Niemcy)

 

 

 • Planowane wydarzenia branżowe do końca roku:

 

 • Seul ADEX (Korea)
 • EPIC New Product Release
 • Konferencja Optoelektroniczna (Polska)
 • SEMICON Europa (Niemcy
 • IPC IEEE Photonics Society Conference (USA)
 • Intelligent Rail Summit (Polska)
 • IR Fair (Japonia)
 • Combat Aeroterrestre 2035 (Francja)

 

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709