VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów średniej podczerwieni, modułów detekcyjnych oraz materiałów półprzewodnikowych, opublikował raport okresowy za I kwartał 2022 roku. Główny wpływ na osiągnięte w tym okresie wyniki miał zaplanowany i zapowiedziany wcześniej rozruch nowej inwestycji zaplecza technologicznego i clean roomu, który pozwoli zwiększyć dotychczasową produkcję modułów detekcyjnych do 100 tys. sztuk rocznie. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi, w I kwartale br. Spółka wygenerowała 11,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (-19,6% r/r), 2,8 mln zł EBITDA skorygowanej – oczyszczonej o wpływ odroczonego podatku dochodowego (wobec 6,3 mln zł rok wcześniej) oraz 0,9 mln zł zysku netto skorygowanego (-80,8% r/r). VIGO podtrzymuje opublikowany w strategii rozwoju cel przychodowy Spółki na 2022 r. wynoszący 80 mln zł.

 

W I kwartale 2022 r. VIGO było zaangażowane w proces rozruchowy nowo powstałego zaplecza technologiczno-produkcyjnego, w tym clean roomu. Na ten czas – jak wcześniej zaplanowano i zapowiadano – wstrzymana została część procesów produkcyjnych, co wpłynęło na ograniczenie realizacji wolumenów sprzedaży, a przez to w znaczącym stopniu na wyniki operacyjne. Zarząd wskazuje, że było to zdarzenie o charakterze jednorazowym i podtrzymuje opublikowany w Strategii VIGO 2026 cel przychodowy na koniec 2022 r. w wysokości 80 mln zł. Dzięki uruchomieniu nowego clean roomu istotnie zwiększyły się moce produkcyjne Spółki, umożliwiając wytwarzanie do 100 tys. detektorów rocznie.

 

– Inwestycja, której ostatni etap realizowaliśmy w okresie pierwszych miesięcy br., ma dla nas kluczowe znaczenie długofalowe. Choć wyniki minionego kwartału są obniżone – co zapowiadaliśmy, to w perspektywie dalszego rozwoju Spółki nie będzie to miało istotnego znaczenia. Po pierwsze, dzięki uruchomieniu clean roomu, w którym będziemy prowadzić wysokiej jakości produkcję struktur detekcyjnych, znacząco podniesiemy parametry jakościowe produktów. Pozwoli to realizować projekty dla najbardziej wymagających klientów z dynamicznie rozwijającej się branży materiałów półprzewodnikowych czy też wojska. Realizujemy te działania mając na względzie długookresową perspektywę rozwoju VIGO. Już teraz obserwujemy wzrost zamówień względem analogicznego okresu w roku poprzednim. Po drugie, zapowiedziany w nowej strategii poziom przychodów za 2022 zostaje podtrzymany – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics S.A.

 

Na koniec marca br. przychody Spółki z segmentu modułów detekcyjnych wyniosły 11,19 mln zł, zaś z materiałów półprzewodnikowych ponad 0,53 mln zł. Najwyższy wzrost sprzedaży o 53,1% r/r do poziomu 8,33 mln zł VIGO Photonics wygenerowało w aplikacjach przemysłowych.

 

EKSPANSJA ZAGRANICZNA

Klienci VIGO to przede wszystkim podmioty zagraniczne, dlatego tak istotna dla działalności Spółki jest rozbudowa jej międzynarodowej sieci sprzedaży. Od początku 2022 r. nowo skompletowany zespół w otwartym rok temu biurze w Stanach Zjednoczonych, w pełni obsługuje już rynek amerykański.

 

Dotychczas w dużej mierze polegaliśmy na sieci dystrybutorów, którą zbudowaliśmy. Biorąc pod uwagę poziom dojrzałości naszej Spółki, uznaliśmy, że na bardziej strategicznych rynkach powinniśmy mieć własne oddziały. Stąd decyzja o biurze w Stanach Zjednoczonych. Obecnie rozwijamy tę placówkę, stworzyliśmy sprawny zespół sprzedażowy, który od początku bieżącego roku działa pełną parą – wyjaśnia Prezes VIGO.

 

WPŁYW WOJNY W UKRANIE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Trwająca od końcówki lutego br. wojna w Ukraina nie wpłynęła znacząco na działalność VIGO, choć Spółka zdecydowała się zakończyć współpracę z dostawcami komponentów z Rosji. Ponadto, ostatnią sprzedaż do klientów z tego kraju Spółka odnotowała w 2021 r. i jej udział w przychodach ogółem za ten okres wynosił jednie 0,3%.

 

– Jesteśmy w procesach ostatecznej kwalifikacji nowych dostawców komponentów. Ten etap potrwa do początku lipca br. Zamierzamy wybrać najlepsze naszym zdaniem i najbardziej odpowiadające naszej działalności komponenty – wskazuje Adam Piotrowski.

 

NOWE PERSPEKTYWY W OTOCZENIU REGULACYJNYM

Obowiązująca od wielu lat Dyrektywa RoHS dotycząca eliminacji produktów zawierających substancje niebezpieczne dla zdrowia jak rtęć czy ołów w dużym stopniu wpłynęła na kierunki rozwoju ujęte w opublikowanej przez VIGO w 2021 r. Strategii. W zakresie działalności Spółki konieczne było wdrożenie nowych materiałów do produkcji detektorów: arsenku galu indu InGaAs czy antymonku arsenku indu InAsSb. Oznacza to także konieczność stopniowego wygaszania produkcji detektorów MCT. W ostatnim czasie pojawiły się jednak informacje, które mogą wskazywać na wydłużenie do 2028 r. okresu na wycofanie materiałów opartych na pierwiastkach uznanych za niebezpieczne.

 

Mieliśmy okazję zapoznać się z wnioskiem i raportem argumentującym wydłużenie terminu na wycofanie produkcji materiałów opartych na rtęci, ołowiu czy kadmie – w naszym przypadku tellurku kadmowo rtęciowym. Gdyby Komisja Europejska przychyliła się do tego stanowiska, wtedy proces zastępowalności produkcji naszych detektorów również mógłby zostać wydłużony. Wiemy, że także nasi klienci przyjęliby taką decyzję z aprobatą ze względu na ich cykle i łańcuchy technologiczne. Natomiast chciałbym jednoznacznie podkreślić, że jesteśmy gotowi na różne scenariusze. Jeśli terminy się wydłużą może to wpłynąć w pewnej części na miks sprzedaży produktów w przyszłości względem pierwotnie zakładanego w przyjętej strategii – mówi Adam Piotrowski.

 

DZIAŁALNOŚĆ INKUBATORA INWESTYCYJNEGO

W I kwartale 2022 r. wehikuł inwestycyjny VIGO Ventures zainwestował niemal 1 mln EUR w holenderską spółkę PhotonIP z branży zintegrowanej fotoniki. Wcześniej, pod koniec 2021 roku do portfela inwestycyjnego tego inkubatora dołączył także hiszpański startup Deep Detection, który pracuje nad rozwiązaniami opartymi na promieniowaniu rentgenowskim.

 

VIGO Ventures – VIGO We Innovation sp. z o.o. (joint venture, 50:50) został utworzony przez VIGO oraz fundusz Warsaw Equity Group. Celem działania inkubatora są inwestycje i rozwój projektów wysoko technologicznych o globalnym potencjale. Wartość inwestycji może sięgać do ok. 1 mln EUR. Pod uwagę brane są podmioty na wczesnym etapie rozwoju, ale posiadające zweryfikowane innowacyjne rozwiązania technologiczne z sektora fotoniki lub korzystające z rozwiązań z sektora fotoniki lub dostawców dla sektora fotoniki. Obecnie w portfelu inwestycji VIGO Ventures znajduje się 6 projektów dotyczących m.in. kropek kwantowych, systemów wizyjnych, ultra-szybkich laserów, fabrykacji fotonicznych układów scalonych czy projektowania układów scalonych. Działalność inkubatora inwestycyjnego wspiera także przyszły rozwój VIGO, dając szeroki przegląd najnowszych technologii oraz trendów.

 

NOWE CELE W NOWEJ STRATEGII ROZWOJU

W 2021 r. VIGO przedstawiło nową, dwuetapową strategię rozwoju na lata 2021-2026, w której wyodrębnionych zostało 6 inicjatyw rozwojowych – obszarów technologicznych, mających umocnić pozycję Spółki jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Do 2023 r. celem Spółki będzie kontynuacja rozpoczętych projektów B+R w zakresie technologii fotonicznych, układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych oraz technologii źródeł podczerwieni. Rozwijana będzie baza technologiczna i techniczna. Strategia rozwoju pozwoli Spółce utrzymać 20-30% tempo rozwoju rocznie i ma przynieść przychody rzędu ok. 80 mln zł w 2022 r. i 100 mln zł w 2023 r. EBITDA na tym etapie ma urosnąć do ok. 40 mln zł za 2023 r. Drugi etap strategii będzie realizowany do 2026 r. włącznie i polegać będzie na realizacji wybranych inicjatyw rozwojowych.

 

 

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Beata Kowalczyk, cc group

beata.kowalczyk@ccgroup.pl, +48 605 959 539

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709

 

WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Nr umowy: POIR 03.02.02-00-1638/18-00