Spółka spodziewa się w 2018 roku wzrostu zamówień z segmentu przemysłowego, zwłaszcza związanego z półprzewodnikami, jak również z przemysłowymi i środowiskowymi analizatorami gazów. Oczekuje szczególnie istotnego wzrostu na rynku azjatyckim.

W 2017 roku przychody spółki zwiększyły się o 6% w ujęciu r/r do 27,2 mln zł. Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych wzrosła do rekordowego poziomu 5.559 sztuk. VIGO Photonics głównie eksportuje swoje produkty (blisko 93% przychodów), a wśród podstawowych odbiorców są kraje Unii Europejskiej (66% sprzedaży). W Europie sprzedaż sięgnęła 18,5 mln zł, w Ameryce Północnej 4,6 mln zł, a w Azji 2,2 mln zł. W gronie istotnych klientów znaleźli się Caterpillar, Zodiac Aerospace i Emerson Electric. Największym rynkiem zbytu jest sektor przemysłowy (57,5% łącznych przychodów). W tej grupie największy udział mają detektory wykorzystywane do analizatorów gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również systemy przeznaczone dla producentów półprzewodników najnowszej generacji. Niemniej już wcześniej VIGO informowało o spowolnieniu wyników w drugim półroczu i przesunięciu celu sprzedażowego 2017 roku (wzrostu przychodów do 40 mln zł).

Ubiegłoroczny zysk operacyjny wyniósł 9,75 mln zł i był nieznacznie niższy niż w 2016 roku (-1,3%). Wynik netto obniżył się o 4,6% do 9,54 mln zł. Lekkie obniżenie rentowności związało się przede wszystkim ze wzrostem kosztów wynagrodzeń pracowników oraz zwiększeniem zatrudnienia. Niemniej marże pozostają nadal wysokie – EBITDA na poziomie 46,2% wobec 47,1% w 2016 roku, a netto przekracza 35%.

W perspektywie krótkoterminowej ( do 12 miesięcy) spółka oczekuje kolejnych zamówień ze strony Zodiac Aerospace na realizację dostaw detektorów do zastosowań w technikach wojskowych. Jednocześnie liczy na wzrost zamówień z grupy Caterpillar, co wynika z przyspieszenia inwestycji na rynku kolejowym w Europie.

“W ocenie spółki w 2018 r. prawdopodobne jest zwiększenie dynamiki zamówień z segmentu przemysłowego do poziomu ok. 20% r/r (obserwowanego w 2016 r. oraz przez większą część roku 2017). Doświadczenia z ostatnich lat wskazują na otwieranie się nowych aplikacji dla detektorów średniej podczerwieni w szeroko rozumianym sektorze przemysłowym (szczególnie w zakresie detekcji gazów, monitoringu emisji zanieczyszczeń oraz do kontroli pracą laserów przy produkcji półprzewodników). Spółka odnotowuje stały wzrost zamówień zarówno ze strony obecnych klientów, jak i pojawianie się nowych. VIGO stara się o pozyskanie znaczących klientów z tych rynków z sektora przemysłowego na rynkach dalekowschodnich, zwłaszcza w zakresie detektorów zanieczyszczeń powietrza i wykrywania skażeń środowiska. Oczekuje podwojenia przychodów osiągniętych w 2017 r. Spółka oczekuje osiągnięcia śródokresowego celu sprzedażowego określonego w Strategii VIGO 2020 – tj. osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 40 mln zł” – czytamy w raporcie rocznym VIGO Photonics.

Kluczowym elementem Strategii na lata 2016-2020 jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim oraz centrum aplikacyjno-wdrożeniowego umożliwiającego seryjną produkcję nawet 100 tysięcy detektorów rocznie. Zakończenie realizacji I etapu (budowa hali montażowej) planowane jest na II połowę 2018 roku (szacowany koszt – 31,5 mln zł).

W kwietniu 2017 r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, a w lipcu 2017 r. rozpoczęły się pierwsze prace budowlane przygotowujące teren. Spółka obecnie finalizuje proces wyboru generalnego wykonawcy i w najbliższym czasie rozpocznie się budowa. Od przyszłego roku będziemy dysponować nowa halą montażową, dużo większymi mocami produkcyjnymi oraz nowocześniejszą technologią produkcji – informuje w raporcie rocznym Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

W ocenie spółki perspektywy na rynku detektorów średniej podczerwieni pozostają bardzo dobre. Globalny rynek fotoniki rozwija się w szybkim tempie. Raport Photonics21 szacował wielkość tego rynku na 447 mld euro w 2015 r., a średnioroczny wzrost rynku (CAGR) na 6,3% w okresie 2011-2015. Segment pomiarów i systemów wizyjnych, w którym lokują się produkty spółki należał do najszybciej rozwijających się rynków (średnia stopa wzrostu na poziomie 7,1% w okresie 2011-2015). W okresie 2016-2020 prognozuje się jeszcze szybszy wzrost całego rynku. W kolejnych latach fotonika powinna odegrać szczególną rolę w medycynie i biotechnologii, rolnictwie i żywności, transporcie, ochronie środowiska, przemyśle, inteligentnych miastach oraz powszechnej cyfryzacji.

“W najbliższych miesiącach będziemy chcieli zaprezentować zaktualizowaną strategię rozwoju , wychodzącą naprzeciw globalnym trendom i stwarzanym przez nie szansom na skokowy rozwój spółki i jej wartości dla akcjonariuszy” – czytamy w raporcie rocznym VIGO Photonics.