home-icon/Home / VIGO Photonics podpisało umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu „HyperPic – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” z Funduszy Europejskich

VIGO Photonics podpisało umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu „HyperPic – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” z Funduszy Europejskich

  • Maksymalna wysokość pomocy publicznej w projekcie wynosi 440 535 480,00 zł
  • Celem projektu HyperPIC jest opracowanie i wdrożenie technologii specjalizowanych, hybrydowych układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni do zastosowań sensorycznych (platforma MIRPIC) oraz przygotowanie i uruchomienie linii produkcyjnych zapewniających kompletny łańcuch dostaw dla układów MIRPIC.
  • Projekt HyperPIC jest realizowany w ramach europejskiego mechanizmu Important Projects of Common European Interest in Microelectronics and Communication Technologies (IPCEI ME/CT), którego najważniejszym celem jest wzmocnienie europejskiej branży mikroelektronicznej.

Spółka VIGO Photonics (WSE:VGO) poinformowała o otrzymaniu informacji o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umowy ze Spółką o dofinansowanie projektu „HyperPIC- Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Projekt będzie realizowany w ramach zintegrowanego, europejskiego programu IPCEI ME/CT (Important Projects of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies).

W dn. 12 czerwca 2023 roku VIGO informowało o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską maksymalnej wysokości pomocy publicznej dla spółki do kwoty 102,9 mln EUR na realizację projektu HyperPIC, a o wpisaniu na listę podmiotów rekomendowanych do dofinansowania w dn. 23 lutego 2024.

 

Celem projektu HyperPIC jest opracowanie i wdrożenie technologii fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do pracy w zakresie średniej podczerwieni (mid-IR), budowa pierwszej na świecie linii produkcyjnej zapewniającej kompletny łańcuch wartości dla układów MIRPIC (Mid Infra Red Photonic Integrated Circuits). Projekt wymaga opracowania nowych technologii, poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych, a także nakładów na komercjalizację nowych produktów na dynamicznym rynku fotoniki zintegrowanej. W efekcie realizacji projektu VIGO Photonics stanie się pierwszym na świecie producentem fotonicznych układów scalonych dla średniej podczerwieni (MIRPIC).

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 853 117 563,35 PLN, a maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 440 535 480,00 PLN, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są nakłady na prace badawczo-rozwojowe, nakłady na budowę nowej linii produkcyjnej oraz koszty operacyjne po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej.
Realizacja projektu planowana jest w latach 2023-2029 i składa się z dwóch faz:

  • fazy R&D (lata 2023-2027), tj. fazy prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami dla fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni i rozwiązaniami linii technologicznych. Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie R&D wynosi 146 366 042,37 PLN
  • fazy FID (First Industrial Deployment), tj. pierwszego przemysłowego wdrożenia (lata 2024-2029), obejmującego inwestycje w nową linię produkcyjną oraz wdrożenie do produkcji nowych produktów, w tym finansowanie części kosztów operacyjnych w trakcie wdrożenia. Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie FID wynosi 706 751 520,98 PLN.

Po zakończeniu fazy FID planowane jest rozpoczęcie seryjnej produkcji (po 2029 r.), w ramach której nie jest przewidziane dofinansowanie ze środków publicznych dla projektu. Zarząd Spółki przewiduje, że koszty kwalifikowane projektu ponad wartość dofinansowania ze środków publicznych, zostaną pokryte ze środków i kapitałów własnych Spółki, z finansowania dłużnego i/lub w szczególności w fazie FID, z innych źródeł, takich jak m.in. strategiczne partnerstwo projektowe i/lub finansowanie pozabilansowe w formule project finance.

Potencjalnymi odbiorcami układów HyperPIC będą kontrahenci z całego świata, wykorzystujący w swoich produktach rozwiązania z obszaru szeroko rozumianych technik czujnikowych, w tym wytwórcy aparatury biomedycznej, producenci urządzeń do monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych, operatorzy infrastruktury krytycznej, firmy działające na rynku IoT, operatorzy i integratorzy telekomunikacyjni, przemysł samochodowy, producenci maszyn przemysłowych oraz producenci urządzeń mobilnych.

Uzyskanie dofinansowania w ramach FENG dla projektu HyperPIC jest niezwykle istotnym kamieniem milowym dla VIGO. Dzięki niemu będziemy w stanie rozwijać technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni, w której jesteśmy światowymi pionierami, stworzymy strategiczny potencjał do ich produkcji w Europie. Pozwoli to nie tylko na zachowanie przewagi technologicznej UE, ale również na wzmocnienie potencjału technologicznego polskiej gospodarkipodkreśla Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

Realizacja projektów IPCEI pozwala polskim przedsiębiorcom gromadzić specjalistyczną wiedzę oraz wpisać się w łańcuchy wartości w zakresie przełomowych technologii. Sprzyjają one internacjonalizacji polskich firm przez możliwość nawiązania bliskiej współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów UE działających w obszarze zaawansowanych technologii. Z pomocą Funduszy Europejskich, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera wartościowe projekty polskich przedsiębiorców, a jednym z nich jest właśnie projekt firmy VIGO Photonicspowiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt HyperPIC to wieloletni program inwestycyjny z pozytywnym wpływem na konkurencyjność polskiej gospodarki, który będzie również impulsem do rozwoju polskiego klastra technologii fotonicznych. Zapewni wiele nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio w projekcie, jak w ekosystemie partnerów i klientów oraz przyciągnie talenty inżynierskie do Polski. Dzięki projektowi HyperPIC wprowadzimy na rynek innowacyjne w skali świata produkty odpowiadające potrzebom AI, IoT, przemysłu 4.0, rolnictwa 4.0 itp. Spodziewam się również silnego oddziaływania projektu na cały ekosystem polskiej fotoniki, pozwalającym docelowo Polsce stać się znaczącym graczem w branży fotoniki zintegrowanej w Europie. dodaje Adam Piotrowski.

####

O mechanizmie IPCEI

Mechanizm IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest) to jeden z najważniejszych instrumentów wspierających nową politykę gospodarczą oraz politykę konkurencji Unii Europejskiej. Jego celem jest wzmocnienie potencjału europejskiego przemysłu w kontekście globalnej konkurencji. IPCEI ME/CT jest najważniejszym europejskim instrumentem wsparcia dla całej branży mikroelektronicznej, fotonicznej i półprzewodnikowej.

Technologie te, zdefiniowane przez Komisję Europejską jako kluczowe (Key Enabling Technologies) mają znaczenie dla rozwoju całej europejskiej gospodarki. Komponenty mikroelektroniczne oraz systemy i sprzęt sieci komunikacyjnych zapewniają interfejsy pomiędzy światem fizycznym, a światem cyfrowym. Program IPCEI ME/CT zdefiniowany jest przez hasła SENSE (czucie), THINK (przetwarzanie informacji), ACT (działanie), COMMUNICATE (komunikowanie się), stanowiące cztery główne strumienie programu i wskazujące na jego najważniejsze wyzwania. Zaadresowanie tych wyzwań wymaga rozwoju zaawansowanych technologii i specjalistycznej wiedzy, a także wysokowydajnego sprzętu i najwyższej jakości materiałów półprzewodnikowych. Dlatego też do programu IPCEI ME/CT zakwalifikowane zostały najlepsze europejskie firmy z sektora półprzewodnikowego, zarówno w dziedzinie mikroelektroniki, jak i fotoniki.

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:
Piotr Piotrowski, cc group
piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:
Małgorzata Młynarska, cc group
malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709