home-icon/Home / VIGO Photonics planuje pozyskać środki finansowe zapewniające przyśpieszenie rozwoju Spółki

VIGO Photonics planuje pozyskać środki finansowe zapewniające przyśpieszenie rozwoju Spółki

NINIEJSZY MATERIAŁ I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO MATERIAŁU.

  • NWZA VIGO Photonics zwołane na 10 lipca 2023 r. zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F oraz upoważnieniu Zarządu Spółki do zaoferowania akcji w drodze oferty publicznej skierowanej do określonych kategorii inwestorów na podstawie zwolnienia z obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu
  • Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone zarówno na wsparcie dalszego rozwoju podstawowej działalności, jak również inicjatyw mających na celu przeskalowanie działalności VIGO
  • Z pozyskanych środków finansowany będzie wzrost sprzedaży poprzez wsparcie działalności operacyjnej w całym łańcuchu wartości, w tym zwłaszcza inwestycje w rozwój własnych struktur sprzedaży, rozwój technologii i działalności w obszarze technologii matryc detektorów podczerwieni, a także technologii fotonicznych układów scalonych (PIC), w tym początkowej fazy projektu HyperPIC zaliczonego do IPCEI przez KE


Na dzień 10 lipca 2023 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZA”) VIGO Photonics S.A. („Spółka”), które zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

 

Uchwały NWZA przewidują podwyższenie kapitału zakładowego o nie więcej niż 145.799 zł, poprzez emisję nie więcej niż 145.799 Akcji Serii F („Uchwała Emisyjna”).

 

Emisja Akcji Serii F nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 par 2 pkt 1 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”), w zależności od wyboru Zarządu Spółki, w drodze skierowania jej wyłącznie do: inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy nabędą Akcje Serii F o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na jednego inwestora („Inwestorzy Kwalifikowani”). Wybór Inwestorów Kwalifikowanych, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii F nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu lub innego procesu pozyskiwania inwestorów.

 

Według projektu Uchwały Emisyjnej, akcjonariuszom Spółki posiadającym co najmniej 0,5% akcji Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji na NWZA („Inwestorzy Uprawnieni”, „Dzień Referencyjny”) będzie przysługiwać, na zasadach określonych w Uchwale Emisyjnej, pierwszeństwo objęcia Akcji Serii F w liczbie umożliwiającej Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niż udział jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec Dnia Referencyjnego.

 

Celem emisji akcji jest pozyskanie środków, które umożliwią kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych realizowanych przez Spółkę, zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2021-2026 przyjętą przez Zarząd Spółki w czerwcu 2021, w tym, w zależności od decyzji Zarządu Spółki:

 

  • Przyspieszenie wzrostu sprzedaży w inicjatywach rozwojowych stanowiących podstawową działalność Spółki (sprzedaż detektorów i modułów podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych), poprzez wsparcie działalności operacyjnej w całym łańcuchu wartości, w tym zwłaszcza inwestycje w rozwój własnych struktur sprzedaży na kluczowych rynkach oraz kontynuację rozwoju technologii i nowych produktów, w celu dalszego umocnienia pozycji Spółki jako wiodącego dostawcy fotonowych detektorów średniej podczerwieni oraz dostawcy materiałów półprzewodnikowych do zastosowań w fotonice i mikroelektronice.
  • Kontynuacji projektu związanego z rozwojem technologii matryc detektorów podczerwieni do zastosowań cywilnych i wojskowych oraz uruchomieniem seryjnej produkcji matryc detektorów podczerwieni.
  • Realizacji projektu związanego z rozwojem technologii fotonicznych układów scalonych, a następnie wdrożeniem ich do seryjnej produkcji. Emisja akcji ma umożliwić sfinansowanie początkowej fazy projektu HyperPIC w ramach programu Important Projects of Common European Interest, dla którego Spółka uzyskała decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającą pomoc publiczną w wysokości do 102,9 mln EUR. Decyzja o przyznaniu Spółce dofinansowania oraz określenie ostatecznej wysokości dofinansowania zapadnie w ramach procedury konkursowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. O dofinansowanie będą mogły starać się podmioty, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Spółka oczekuje, że realizacja projektu HyperPIC pozwoli Spółce na istotne przeskalowanie biznesu poprzez uzyskanie pozycji wiodącego dostawcy zintegrowanych rozwiązań sensorycznych dla średniej podczerwieni.
  • Spółka zamierza także kontynuować ekspansję na nowe rynki geograficzne i produktowe, m.in. poprzez inwestycje w rozwój własnych struktur sprzedaży na kluczowych rynkach.

 

VIGO Photonics jest liderem technologicznym w zastosowaniach średniej podczerwieni, które są bardzo mocno wspierane przez długoterminowe megatrendy m.in. miniaturyzacja systemów, internet rzeczy, elektronika konsumencka, motoryzacja czy bezpieczeństwo związane z obronnością krajów czy zabezpieczenie łańcucha wartości w produkcji chipów i rozwój przemysłu półprzewodnikowego w Europie. Działamy na dynamicznie rozwijających się niszach branży fotonicznej, przede wszystkim na rynku detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni, który jest naszym bazowym rynkiem, ale też chcemy zdecydowanie mocniej wejść w kolejne perspektywiczne obszary. W pierwszej kolejności obszar matryc podczerwieni do zastosowań wojskowych i kosmicznych, oraz pionierskiej technologii fotonicznych obszarów scalonych (PIC – Photonic Integrated Circuit) w projekcie HyperPIC. Chcemy także rozwijać nasze zagraniczne struktury sprzedażowe. – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

Środki pozyskane z emisji umożliwią nam pozyskanie finansowania wpływającego na przyspieszenie rozwoju spółki w obecnym otoczeniu biznesowym. Z jednej strony  korzystne globalne megatrendy rynkowe, ale z drugiej istniejąca konieczność wprowadzania ciągłych innowacji oraz rozwoju technologicznego i produktowego, odpowiadającego na zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne w wielu branżach światowej gospodarki. Stąd nasza chęć przyspieszenia mocniejszego wejścia w nowe obszary, gdzie dzięki wieloletniemu doświadczeniu i know-how możemy stać się istotnym graczem, a w przypadku układów PIC – nawet światowym pionierem technologii. Decyzja KE zatwierdzająca pomoc publiczną w wysokości do 102,85 mln EUR dla naszego projektu HyperPIC jest bardzo ważnym kamieniem milowym w strategii finansowania rozwoju VIGO. Czeka nas jeszcze przejście przez procedurę konkursową w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Decyzja KE potwierdza także wysoką innowacyjność projektu oraz umożliwia  staranie się o środki FENG na wsparcie dla projektów IPCEI – mówi Łukasz Piekarski, członek zarządu i dyrektor finansowy VIGO Photonics.

 

 Jestem przekonany że VIGO jest bardzo dobrze przygotowane do ekspansji w istniejących i nowych obszarach – otoczenie rynkowe bowiem jest sprzyjające. Ponadto nasze unikalne przewagi konkurencyjne dają możliwość zarówno skalowania biznesu, jak i możliwości przygotowywania praktycznie dowolnych, innowacyjnych i unikatowych w swojej klasie produktów, docenianych przez największych światowych graczy. Realizacja naszej wizji rozwoju powinna przyczynić się do wzrostu długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy naszej spółki  – podsumowuje Adam Piotrowski.

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być pełne i kompletne. Niniejszy materiał w żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje spółki VIGO Photonics S.A. („Spółka”), a tym samym nie stanowi, ani nie jest częścią oraz nie należy go interpretować jako oferty, próby pozyskania lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do objęcia, gwarantowania, kupna lub innego nabycia, papierów wartościowych Spółki lub którejkolwiek z jej spółek zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji ani zachętę/rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej w jakiejkolwiek jurysdykcji. Ani niniejszy materiał, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, kopiowania, powielania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego materiału oraz innych informacji z nimi związanych może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym materiale, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego materiału może być niezgodne z prawem.

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIÓW ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCI ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW, AKCJE SPÓŁKI NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów ani nie stanowi on porady prawnej, podatkowej lub finansowej. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy, czy inwestycja w akcje Spółki jest dla nich odpowiednia.

W związku ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszego materiału nie planuje się udostępniania prospektu, a sporządzenie takiego prospektu nie jest wymagane (zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym). Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym.

Emisja akcji, o której mowa w niniejszym materiale i w Uchwale Emisyjnej, jeśli będzie przeprowadzana,  będzie skierowana wyłącznie do osób będących (i) inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego lub (ii) inwestorami, o których mowa w art. 1 ust. 4 pkt d) Rozporządzenia Prospektowego, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100,000 EUR na inwestora, w tym wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Ponadto, w szczególności informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty ani nakłaniania do nabycia lub objęcia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Akcje lub inne papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych, ze zm. – U.S. Securities Act of 1933, as amended („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane, obejmowane, sprzedawane, zastawiane lub w inny sposób zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od, lub w ramach transakcji wyłączonej z, wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.

Niniejszy materiał zawiera informacje aktualne na datę jego publikacji.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „będzie”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki działalności Spółki i jej rozwój będą się istotnie różniły od wyników i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. VIGO Photonics S.A., a także jej doradcy nie mają obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji, korekty lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub w innych przypadkach.