Raport bieżący numer 31/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. zawarł z podmiotem z grupy Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (dalej jako „Zamawiający”) aneks do umowy z dnia 16 października 2017 r. (dalej jako: „Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest dostarczenie Zamawiającemu przez Emitenta detektorów w ilościach określonych każdorazowo przez Zamawiającego w zamówieniach. Zamawiający zadeklarował w okresie obowiązywania umowy zakup wolumenu detektorów o wartości (przy uwzględnieniu aktualnie obowiązującej ceny) 15.750.000,00 zł (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł). Dostarczone detektory są jednym z najbardziej istotnych komponentów opracowanego przez polskie podmioty systemu tłumienia wybuchu i gaszenia pożaru w czołgach, wozach bojowych oraz innych pojazdach o przeznaczeniu zarówno wojskowym jak i cywilnym.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2035 r. Biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe, stopień rozwoju technologicznego oraz biznesowego stron oraz możliwości produkcyjne Emitenta, jakie mogą wystąpić przed końcem 2035 r., każda ze stron ma prawo do wystąpienia o zmianę postanowień treści Umowy i okresu jej obowiązywania.
Począwszy od 2025 r. z dniem 1 stycznia każdego kolejnego roku obowiązywania Umowy automatycznie dojdzie do podwyższenia wysokości ceny za detektory poprzez jej waloryzację o opublikowany przez GUS średnioroczny wskaźnik inflacji za okres roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym następuje zmiana cen.
Emitent udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na detektory na 24 miesiące liczone od dnia montażu na urządzeniu docelowym, jednak nie dłużej niż na 30 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania-odbioru.
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani nie zastrzega warunków lub terminów rozwiązujących i zawieszających.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla umów podobnego rodzaju.
Umowa ma charakter umowy znaczącej ze względu na jej wartość.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE.L Nr 173, str. 1 z późn. zm.)