Raport bieżący numer 30/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. “Spółka”, “Emitent” informuje, iż w dniu 31 lipca 2023 r. pomiędzy Emitentem a spółką z Grupy kapitałowej Caterpillar Company Inc. “Kontrahent” zawarta została umowa kupna – sprzedaży o wartości 3 672 250,00 euro tj. 16 252 277 zł według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę detektorów podczerwieni w okresie do 30 maja 2025 r., z możliwością przesunięcia terminu dostawy najpóźniej do 30 sierpnia 2025 r.
Wartość zawartej umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą.
Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzega warunków lub terminów rozwiązujących i zawieszających.
W umowie strony zawarły zapisy dotyczące możliwości odstąpienia od umowy lub zawieszeniu realizacji dostaw. Kontrahent ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku niedotrzymania określonych parametrów jakościowych lub znacznych opóźnień dostawy. Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku płatności ze strony Kontrahenta powyżej przyjętego w umowie limitu.
Pozostałe ustalenia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących warunków rynkowych

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.