Raport bieżący numer 3/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2023 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z akcjonariuszy z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 punkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554).

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.