Raport bieżący nume 15/2023 z dnia 12 maja 2023 rokutrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.

 Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 12 maja 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Pana Marka Wiechno na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej został dokonany z powodu złożenia przez dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Przemysława Danowskiego rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza wybrała Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.