Raport bieżący numer 13/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację umieszczeniu projektu Emitenta pt: „HyperPIC- Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” (w skrócie „Projekt”) na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu II. Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie 2.10 IPCEI Nabór FENG.02.10-IP.01-002/23, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Projekt będzie realizowany w ramach zintegrowanego, europejskiego projektu IPCEI ME/CT (Important Projects of Common  European Interest on Microelectronics and Communication Technologies).

O decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej maksymalny pułap pomocy publicznej w projekcie Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii zintegrowanych fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do detekcji w zakresie średniej podczerwieni, budowa kompletnej linii produkcyjnej fotonicznych układów scalonych w zakresie średniej podczerwieni oraz utworzenie kompletnego łańcucha dostaw dla tych układów. Projekt wymaga opracowania nowych technologii, poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych, a także nakładów na komercjalizację nowych produktów na dynamicznym rynku.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 878 606 239,96 PLN, a maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 453 694 142,06 PLN, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są nakłady na prace badawczo-rozwojowe, nakłady na budowę nowej linii produkcyjnej oraz koszty operacyjne po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej.

Realizacja projektu planowana jest w latach 2023-2029 i składa się z dwóch faz:

– fazy R&D (lata 2023-2027). Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie R&D wynosi 150 738 267,75 PLN

– fazy FID (First Industrial Deployment), tj. pierwszego przemysłowego wdrożenia (lata 2023-2029), obejmującego inwestycje w nową linię produkcyjną oraz wdrożenie do produkcji nowych produktów, w tym finansowanie części kosztów operacyjnych w trakcie wdrożenia. Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie FID wynosi 727 867 972,21 PLN.

Po zakończeniu fazy FID planowane jest rozpoczęcie seryjnej produkcji (po 2029 r.), w ramach której nie jest przewidziane dofinansowania ze środków publicznych dla projektu. Zarząd Spółki przewiduje, że koszty kwalifikowane projektu ponad wartość dofinansowania ze środków publicznych, zostaną pokryte ze środków i kapitałów własnych Spółki, z finansowania dłużnego i/lub w szczególności w fazie FID, z innych źródeł, takich jak m.in. strategiczne partnerstwo projektowe i/lub finansowanie pozabilansowe w formule project finance.