Raport bieżący numer 21/2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako „Emitent”), informuje, iż w dniu 15 marca 2024 roku otrzymał postanowienie wydane w dniu 6 marca 2024 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (dalej jako „Postanowienie”) w przedmiocie wpisu do rejestru zastawów zastawu na maszynach i urządzeniach służących do wdrożenia opracowanej w ramach projektu “Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych (dalej jako: „Przedmiot zastawu”). Wartość księgowa Przedmiotu zastawu na dzień 30 września 2023 roku wynosiła 21.718.430,46 złotych.

Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
8.250.000,00 Euro.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności banku ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach z tytułu zawartej z Emitentem Umowy o kredyt dewizowy w rachunku bankowym o numerze 881/2022/00002231/00 z dnia 21 marca 2022 roku do kwoty 5.500.000 Euro, przedłużonej Aneksem nr 4 z dnia 15 grudnia 2023 roku oraz Aneksem nr 5 z dnia 22 stycznia 2024 roku oraz Umowy zastawu rejestrowego o numerze 881/2024/00002576/05 z dnia 22 stycznia 2024 roku.

Ponadto Emitent informuje, że nie istnieją powiązania osobowe lub majątkowe pomiędzy Emitentem a bankiem, na rzecz którego ustanowiony jest zastaw.

Emitent wyjaśnia, że na skutek omyłki raport bieżący obejmujący informacje ujawnione w niniejszym raporcie bieżącym nie został opublikowany niezwłocznie po otrzymaniu Postanowienia przez Emitenta. Po zidentyfikowaniu przez Emitenta tej okoliczności Emitent niezwłocznie opublikował niniejszy raport bieżący. Równocześnie Emitent dołoży wszelkich starań, aby podobne omyłki nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/we Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. – informacje poufne.