Raport bieżący numer 6/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 16 stycznia 2024 roku powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia nr 50/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 145.799 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Akcje”) pod kodem ISIN PLVIGOS00015.
Warunkiem rejestracji Akcji jest wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na który zostały wprowadzone pozostałe akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN. Rejestracja nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do Akcji oznaczonych kodem PLVIGOS00056, w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone pozostałe akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.


Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.