Raport bieżący numer 23/2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku

Zarząd emitenta VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 13 czerwca 2023 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”), jak również treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie było uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło również od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) oraz § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).