Raport bieżący numer 19 z dnia 17 maja 2024 roku.
Zarząd emitenta VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu Emitenta, pozytywnie oceniła rekomendację i wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Emitenta za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 1.942.661,97 złotych (milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 97/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki, a nierozliczony zysk za rok obrotowy 2021 i 2022 z tytułu korekty błędów lat poprzednich w kwocie 511.809,05 (pięćset jedenaście tysięcy osiemset dziewięć złotych 05/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki oraz w sprawie niewypłacania dywidendy z zysków osiągniętych przez Emitenta w latach poprzednich i przeznaczonych na kapitał zapasowy Emitenta uchwałami Walnego Zgromadzenia.