Raport bieżący nume 16/2023 z dnia 12 maja 2023 rokutrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu Emitenta, wobec osiągnięcia przez Emitenta w roku obrotowym 2022 zysku netto w kwocie 11.736.549,94 złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 94/100), jak również w związku z treścią Strategii Emitenta na lata 2021-2026, w tym polityki dywidendowej, pozytywnie oceniła rekomendację i wniosek Zarządu w przedmiocie niewypłacania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2022 na kapitał zapasowy Emitenta.
W ocenie Rady Nadzorczej przedmiotowa rekomendacja i wniosek Zarządu są zgodne ze Strategią Spółki i celami jej działania.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).