Raport bieżący numer 5/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

• 28 marca 2023 r. – raport roczny za 2022 rok;
• 23 maja 2023 r. – raport za I kwartał 2023 roku;
• 19 września 2023 r. – raport półroczny za I półrocze 2023 roku;
• 21 listopada 2023 r. -raport za III kwartał 2023 roku;

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. informuje, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku, zgodnie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.