Raport bieżący nume 11/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), “) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Przemysława Danowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Pan Przemysław Danowski nie podał przyczyn swojej rezygnacji.

W związku z niniejszą rezygnacją, w celu uzupełnienia składu Rady, Zarząd Spółki wprowadzi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A., o czym Spółka poinformuje we właściwym trybie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe