Raport bieżący nume 9/2023 z dnia 23 marca 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), informuje, że w dniu 23 marca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę Statutu Spółki dokonaną uchwałą nr 6/17/01/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 stycznia 2023 r., o której podjęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku.

Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Spółki:

1) zmiana § 17 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: 

„4. Akcjonariusz – Warsaw Equity ASI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 921325 („WEASI”) oraz Xarus Holdings Limited (spółka prawa cypryjskiego o nr HE 260354) („XAR”), posiadają łącznie uprawnienie osobiste w postaci prawa do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki tak długo, jak WEASI i XAR posiadają w Spółce akcje stanowiące łącznie nie mniej niż 14% kapitału zakładowego Spółki. Niniejsze uprawnienie osobiste przysługujące łącznie WEASI i XAR na podstawie Statutu będzie, z mocy Statutu, przysługiwało WEASI oraz Warsaw Equity Management S.A. („WEM”), w przypadku przeniesienia lub zbycia na rzecz WEM wszystkich akcji Spółki posiadanych przez XAR, w tym w następstwie połączenia się XAR z WEM zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych (gdzie WEM będzie spółką przejmującą, a XAR spółką przejmowaną). WEASI, XAR – a w przypadku przeniesienia lub zbycia na rzecz WEM wszystkich akcji Spółki posiadanych przez XAR – WEASI i WEM, zwani są łącznie „Akcjonariuszem Mniejszościowym I”. Akcjonariusz Mniejszościowy I powołuje i odwołuje danego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, które będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Spółce.”

2) zmiana § 18 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: 

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

3) zmiana § 21 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

„2) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) obejmującego zakres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.”

4) zmiana § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

„8) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, wszelkich czynności rozporządzających prawem (w szczególności w postaci zbycia, obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym lub innym prawem na rzecz osoby trzeciej, uczynienie przedmiotem darowizny, lub dokonanie czynności prawnych skutkujących wygaśnięciem prawa) oraz czynności zobowiązujących o wartości przekraczającej jednostkowo 6.000.000 (sześć milionów) złotych. Obowiązek uzyskania zgody dotyczy również zaciągnięcia zobowiązania z jednym podmiotem dotyczącego świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli suma wartości świadczeń z nich wynikających przekracza 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych w okresie roku obrotowego;”

5) zmiana § 21 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

„10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym istotnej umowy, tj. umowy, której wartość przedmiotu wynosi nie mniej niż 2.000.000 (dwa miliony) złotych. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, jak również czynności przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;”

6) dodanie do § 27 Statutu Spółki ust. 3, który otrzymał następujące brzmienie:

„3. Obowiązek udzielania przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 Kodeksu spółek handlowych jest wykonywany w ten sposób, że Zarząd udziela Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 § 1 pkt 1-5 Kodeksu spółek handlowych w formie pisemnej lub elektronicznej nie częściej niż raz w miesiącu na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku gdy w danym miesiącu nie odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej, Zarząd udziela Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

7) zmiana § 28 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: 

„1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Obowiązek ten dotyczy również zobowiązań dotyczących świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych w okresie roku obrotowego. Obowiązek ten nie dotyczy dokonywania czynności przewidzianych w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”

 

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/01/02/2023 z dnia 1 lutego 2023 roku, uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. z dnia 28 października 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) oraz § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).