Raport bieżący numer 1/2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku

Zarząd emitenta VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), informuje, że w dniu 5 stycznia 2024 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 5 stycznia 2024 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 6/20/11/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F, dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F lub praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki, o której podjęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku.
Zarejestrowane przez Sąd zmiany statutu Spółki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 729.000,00 zł do kwoty 874.799,00 zł w drodze emisji 145.799 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, dokonanego na podstawie ww. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Po rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd, kapitał zakładowy Spółki wynosi 874.799,00 zł i dzieli się na 874.799 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:
1) 547.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0547000, oraz
2) 147.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 0147000, oraz
3) 35.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do D 0035000, oraz
4) 145.799 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do F 0145799.
Ogólna liczba głosów w Spółce, wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 874.799.
Zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana § 7 ust.1 Statutu Spółki, który na podstawie uchwały nr 6/20/11/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F, dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F lub praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki oraz na podstawie uchwały nr 1/01/12/2023 Zarządu Spółki z dnia 1 grudnia 2023 roku, otrzymał następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 874.799,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 874.799 (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
1) 547.000 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0547000, oraz
2) 147.000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 0147000, oraz
3) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do D 0035000, oraz
4) 145.799 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o numerach od F 0000001 do F 0145799.”
Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę Statutu zarejestrowaną przez Sąd.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. z dnia 28 października 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) oraz § 5 pkt 1) i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).