Raport bieżący numer 42/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), informuje, że w dniu 20 listopada 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało Pana Marcina Kubraka oraz Pana Waldemara Maja na Członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną liczoną od dnia 28 czerwca 2021 roku z dotychczas wybranymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Marcin Kubrak posiada wykształcenie średnie (studia na Politechnice Warszawskiej na wydziale MEIL 1989- 1996).
Rozpoczynał karierę w 1991 r. jako pilot wycieczek zagranicznych do krajów dalekiego wschodu (Tajlandia, Korea, Singapur) w biurze podroży INT EXPRESS, od 1992 r. pracował na stanowisku Kierownika Działu Turystyki Przyjazdowej, gdzie zajmował się organizacją przyjazdów grup turystycznych do Polski z krajów Europy Zachodniej. W roku 1994 rozpoczął działalność spółki Fair Cargo, która jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła działalność Spedycji Lotniczej i obsługi frachtu lotniczego. Do 2005 r. był właścicielem i dyrektorem zarządzającym tej spółki. W latach 2005-2015 pełnił w spółce Expeditors Polska funkcję członka Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego, Grupa Expeditors International, Spółka notowana na NASDAQ w USA.
Od 1999 r. jest udziałowcem oraz prezesem zarządu spółki AIRNET będącej właścicielem i zajmującej się prowadzeniem terminalu spedycyjnego na lotnisku Okęcie w Warszawie. Od 2004 r. jest udziałowcem i członkiem Zarządu spółki Airnet Service prowadzącej działalność holdingową obsługi frachtu lotniczego.
Pan Marcin Andrzej Kubrak rozpoczął karierę lotniczą w 1996 r. W 1997 r. zdobył licencję pilota samolotowego. Obecnie jest pilotem liniowym z licencją ATPL oraz instruktorem i egzaminatorem Państwowym (TRE) typu Boeing 737. Dodatkowo pełni funkcję szefa pilotów w Enter Air. W latach 2003-2005 pracował w linii Air Polonia. W latach 2005-2009 był zatrudniony w linii lotniczej Centralwings na stanowisku Pilot Kapitan.
Obecnie Pan Marcin Kubrak jest członkiem Zarządu EnterAir S.A., Dyrektor Operacji Lotniczych w EnterAir S.A. – spółce notowanej na GPW od 2015 r.
Pan Marcin Kubrak wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz złożył oświadczenie, iż nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem, Pan Marcin Kubrak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Marcin Kubrak posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent w zakresie „zarządzanie przedsiębiorstwami oraz finanse spółek kapitałowych”.
Życiorys Pana Marcina Kubraka oraz zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniem zostały załączone przez Emitenta do raportu bieżącego nr 38/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku.
Pan Waldemar Maj w roku 1980 ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej uzyskując tytuł magistra inżyniera. W roku 1989 uzyskał stopień doktora Polskiej Akademii Nauk Instytutu Fizyki PAN. W roku 1996 uzyskał tytuł Master in Business Administration (MBA) Uniwersytetu w Harvardzie w Bostonie w USA: koncentracja w finansach. Latem 1995 roku Corporate Finance Associate w Union Bank of Switzerland w Zurichu, Szwajcaria.
W latach 1981-1991 był adiunktem (od 4/1991), asystentem w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem licznych publikacji, w tym Rapid Communication w Physical Review B. Postdoctoral Fellow w Kamerlingh Onnes Laboratory na Uniwersytecie w Lejdzie, Holandia (1990-3/1991).
W latach 1991-1994 był doradcą Ministra Finansów, odpowiedzialnym za programy pomocowe, Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego. Wdrożył program Phare Unii Europejskiej o wartości 32 mln ECU.
W latach 1996 – 2000 zajmował stanowisko Senior Investment Officer, Oil, Gas and Mining w International Finance Corporation (The World Bank Group) w Waszyngtonie w USA, gdzie organizował finansowanie w formie kredytów i inwestycji kapitałowych dla projektów górniczych, głównie kopalni złota i srebra na rynkach wschodzących oraz nadzorował inwestycje w spółkach portfelowych w Azji Centralnej i Ameryce Południowej.
W latach 2000 – 2002 jako Senior Associate w Mckinsey & Company w Warszawie zajmował się doradztwem strategicznym w sektorach bankowym, ubezpieczeniowym i telekomunikacyjnym.
W latach 2002 – 2005 Pan Waldemar Maj był Członkiem Zarządu DZ Bank Polska S.A. w Warszawie, a od czerwca 2003 roku Prezesem Zarządu (od 6/2003). Kierował restrukturyzacją AmerBank S.A., wdrożył centralny system IT w czasie 7 miesięcy i zoptymalizowałem koszty, opracował i wdrożył strategię rozwoju banku, która zakończyła się sukcesem w postaci przywrócenia rentowności banku i zmiany nazwy na DZ Bank Polska.
W latach 2005 – 2007 Pan Waldemar Maj był Wiceprezesem Zarządu Banku BGŻ S.A. w Warszawie. Nadzorował bankowość instytucjonalną i skarbową, wdrożył nową strategię zakończoną sukcesem w postaci rentownego wzrostu kredytów i depozytów na poziomie ok. dwukrotnie wyższym niż średnia rynkowa.
W latach 2007 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu ds. finansowych PKN ORLEN S.A., gdzie nadzorował pion finansowy i relacje inwestorskie. Był Członkiem Zarządu AB Mazeikiu Nafta oraz Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Zorganizował finansowanie na kwotę ponad 4 mld PLN, poprawił płynność koncernu oraz utrzymał rating inwestycyjny.
Od kwietnia 2009 roku do chwili obecnej Pan Waldemar Maj jest partnerem i założycielem METROPOLITAN CAPITAL SOLUTIONS w Warszawie, zajmującym się doradztwem strategicznym i M&A dla firm i funduszy private equity.
Jest też inwestorem i Prezesem Zarządów startup’ów technologicznych, Neutrino Geology i Algorytmik, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Hycom oraz Członkiem Rady Nadzorczej Creotech Instruments. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU oraz Członkiem Rad Nadzorczych m. in. GPW, Ciech, Banku BGZ, TFI Origin, TMS Brokers oraz Stock Spirits w Luksemburgu.
Pan Waldemar Maj był zaangażowany w ruch demokratyczny w latach 1976-1989 oraz został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pan Waldemar Maj wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz złożył oświadczenie, iż nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem, Pan Waldemar Maj nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Waldemar Maj spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1302 z późn. zm.) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku.
Życiorys Pana Waldemara Maja oraz zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniem zostały załączone przez Emitenta do raportu bieżącego nr 39/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 października 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ) oraz § 5 pkt 5) i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).