Raport bieżący numer 27/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”) informuje iż w dniu 29 czerwca 2023 roku stosownie do postanowień §17 pkt 4 Statutu Spółki powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta został Krzysztof Dziewicki.

Krzysztof Dziewicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Krzysztofa Dziewieckiego Emitent przekazuje w załączeniu.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe