Raport bieżący nr 27/2023 K dnia 5 października 2023 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd VIGO Photonics S.A. niniejszym koryguje omyłkę zidentyfikowaną w raporcie bieżącym nr 27/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. i przesyła pełną treść raportu wraz z życiorysem Pana Krzysztofa Dziewickiego,  który nie został załączony w oryginalnym raporcie bieżącym.

Treść skorygowanego raportu:
Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: Emitent) informuje iż w dniu 29 czerwca 2023 roku stosownie do postanowień §17 pkt 4 Statutu Spółki powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta został Krzysztof Dziewicki.

Krzysztof Dziewicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oświadczenie o powołaniu Członka Rady Nadzorczej oraz życiorys Krzysztofa Dziewickiego Emitent przekazuje w załączeniu.